ΑΡΘΡΟ για τον Επαρχιακο δρομο Σκιαθου Κουκουναριων (03.10.2017)

 

ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Του Παύλου Γ. Μαρκάκη

π. Βουλευτού Μαγνησίας

Υπεύθυνος της ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ’’ στο Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 

Τώρα που τελείωσε η τουριστικήπερίοδος και γίνονταιαπολογισμοί και προγραμματισμοί για την επόμενηχρονιά είναι καιρόςνα αναδειχθούνμερικάπροβλήματα που αφορούντις υποδομές κυρίως των τουριστικών περιοχών.

Δεν θα αναφερθώσήμερα στις υποδομές που χρειάζεται η χερσαίαΜαγνησία, εξ άλλου είναι σίγουρο ότι στην ‘’φιέστα’’ που οργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Λάρισα, θα ακούσετεαπό το κείμενο που θα δώσουν στον Πρωθυπουργόνα διαβάσει,  ότι όλα τα έργα‘’θα εκτελεσθούν’’ στο αμέσωςεπόμενο χρονικόδιάστημα.!!

Είμαι σίγουρος όμως ότι δεν θα ειπωθεί τίποτε γιατην ανεπάρκεια της Επαρχιακήςοδού στην Σκιάθο, του δρόμου που αποτελείτον μοναδικό οδικό άξονα που διατρέχειόλο το νησί και ενώνει την πόλη της Σκιάθου με όλες τις νότιες παραλίες και καταλήγει στις Κουκουναριές.

 Σήμερα, αυτή ηπρωτοποριακήχάραξη και κατασκευή για τα χρόνια που υλοποιήθηκε, είναι καιρόςνα βελτιωθεί για να αντιμετωπισθούντα προβλήματα που δημιουργούνται κυρίως κατά την διάρκειατης καλοκαιρινήςπεριόδου.

Τα μποτιλιαρίσματα στον δρόμο, όταν κυρίωςτα λεωφορεία της τοπικήςσυγκοινωνίας και τα τουριστικάπούλμαναναγκάζονται να κάνουνστάσεις,είναι αλλεπάλληλα. Επίπλέονοι πεζοπόροιτουρίστες που μετακινούνται κατά μήκος της οδούκινδυνεύουνανάπάσαστιγμή να πέσουνθύματατροχαίουατυχήματα αν δεν φροντίσουν να έχουνμαζί τους φακό και φωσφορίζονταρούχα….

Η μελέτη λοιπόν για την χάραξη μιας ημιορεινής διαδρομήςξέρω ότι είναι κάτι που σήμεραφαντάζειαπραγματοποίητο, με δεδομένη την αδιαφορία της Πολιτείας, την  χαλαρήδιεκδίκηση εκ μέρους των ΔημοτικώνΑρχών του νησιού, την ανυπαρξία του ενδιαφέροντος των τοπικώνβουλευτών και την σημερινήπροσωπικήαντιπαλότηταμεταξύΔήμου και Περιφέρειας.

 Δεν αμφιβάλλω ότι χρειάζεται για τα Ελληνικάδεδομέναμεγάλοχρονικόδιάστημα για την υλοποίηση ενός τέτοιουέργουοδοποιίας. Όμως  επιβάλλεται να ξεκινήσει  η διαδικασία από σήμερα που ακόμηυπάρχειαδόμητηεπιφάνεια γης ώστε να χαραχθεί  και να δεσμευτεί ο χώροςεκείνος που θα επιτρέψειτην μελλοντικήυλοποίηση του έργου.

Αυτόςο δεύτεροςάξοναςΣκιάθου -Κουκουναριών θα αναδείξεινέες και πολύ ενδιαφέρουσεςπεριοχές του νησιού και με μικρέςκάθετεςσυνδέσεις θα κάνει πιο λειτουργικάτα υπάρχοντατουριστικάσημεία του νησιού.

 Αυτό όμως που πρέπει να γίνει άμεσα και είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί - αν και η πρόταση μου ήτανπαλιά στις Δημοτικές Αρχές και διατυπώθηκε πρόσφαταπροφορικά σε Υπηρεσιακούςπαράγοντες της ΔΤΥ του Νομού –είναι να οροθετηθεί απαλλοτριωμένη ζώνη πλάτους 2 μέτρωνεκατέρωθεν του υπάρχοντος επαρχιακούδρόμου.

Έτσιο κάθειδιοκτήτης πουθέλεινα περιφράξει ή να κατασκευάσειαντιστήριξη την ιδιοκτησία του, θα αφήνει υποχρεωτικά ένα διάδρομο ώστε σιγάσιγάνα κατασκευάζεταιπεζοδρόμιο - πεζόδρομος ασφαλής για την κίνηση των πεζών. Είναι σίγουροεπειδή οι αντίστοιχεςεκτάσεις είναι πολλώνστρεμμάτωνότι δεν θα κινδυνεύσει η αρτιότητα των αγροτεμαχίων  και όσοισήμεραέχουνδιορατικότηταδημιουργούνήδηπεζοδρόμιαμπροστά στις τουριστικές τουςεπιχειρήσεις  και ας μην υπάρχει σήμερα υποχρεωτική δέσμευση.

Η δεύτερηεπέμβαση στον ίδιοοδικόάξονα πουέπρεπε‘’να  γίνει χθες’’ και ελπίζω να την δούμετηνεπόμενητουριστικήπερίοδο είναι η δημιουργίαεσοχών στις θέσειςστάθμευσης της τοπικήςσυγκοινωνίας ώστε τα λεωφορεία να αφήνουνχώρο για την υπόλοιπηκυκλοφορία των οχημάτων καινα μην αναγκάζονται να κάνουνπαράνομες και επικίνδυνεςπροσπεράσεις.

Δεν θα αναφερθώ σήμεραστο υπόλοιποοδικό δίκτυοοδοποιίας του νησιούπου είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί στα δυο επόμεναχρόνιααρκεί να υπάρξεισωστόςπρογραμματισμός και χρονοδιάγραμμαυλοποίησηςαπό τους υπάρχοντεςχρηματικούςπόρους.

Ούτε σε άλλασημαντικάέργαυποδομής που χρειάζεται το ‘’νησί του Παπαδιαμάντη’’ για να μπορέσει να ανταποκριθείστον τουρισμό που δικαιούται και αναμένεται.

Αυτό θα γίνει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Είμαστε υποχρεωμένοισαν υπεύθυνα πρόσωπα και σαν εκπρόσωποι της ‘’ΕλληνικήςΛύσης’’σήμερα να συνεχίζουμε νακαταθέτουμετις απόψεις μας και τις προτάσεις μας και αργότεραμέσα από τις κοινοβουλευτικέςδιαδικασίες να φροντίσουμε να υλοποιηθούν.

 

Βόλος 4-10-2017

 Παύλος Γ. Μαρκάκης

π. Βουλευτής Μαγνησίας

Υπεύθυνος της ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ’’ στο Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ